Regiovergadering Noord

Terugblik Regiovergadering Noord

Beste verenigingen

Op 25 maart jl. heeft de Regiovergadering plaatsgevonden in Beilen.

Aan de hand van de presentatie zijn de volgende onderwerpen besproken/behandeld:

Update competitie
In de competitie zien we nog steeds een terugloop van het aantal teams en spelers. In de jeugdcompetitie namen dit seizoen 58 teams deel t.o.v. 68 vorig seizoen, in de DDW competitie waren dit 48 teams t.o.v. 61 vorig seizoen. Waar in de jeugdcompetitie het aantal spelers met 86 is gedaald naar 258 is deze in de DDW competitie met 333 spelers gelijk gebleven.

De afgelopen seizoenen is in de beginnerscompetitie en de regio-jeugdcompetitie U13 met teams met minimaal 3 spelers gespeeld. Dit is bij de verenigingen goed bevallen en heeft de deelname in deze categorieën gestabiliseerd. Voorstel van de RCW is om teams met minimaal 3 spelers in de gehele jeugdcompetitie in te voeren. De verenigingen zal een e-mail worden toegestuurd met dit voorstel, zodat men dit binnen de vereniging kan bespreken en vervolgens aan de RCW kan doorgeven of men hier al dan niet mee kan instemmen.

Update Verenigingsondersteuning
Koen Berends, Manager Verenigingsondersteuning van Badminton Nederland, presenteerde diverse (nieuwe) ondersteuningsmogelijkheden voor verenigingen. Samengevat kun je deze vinden via de volgende link: https://www.badminton.nl/verenigingsondersteuning.

Probeerbadminton.nu
Er is al met verschillende verenigingen gesproken over het organiseren van de gezamenlijke ledenwervingsactie www.probeerbadminton.nu in de regio. Het initiatief is ontstaan toen 20 badmintonverenigingen in de Achterhoek via een gezamenlijke campagne kennismakingslessen voor jong en oud aan zijn gaan bieden met goede resultaten! Om dit initiatief in de regio Noord te starten is er eerst een lokaal projectteam nodig. Dit team wordt op dit moment samengesteld. Daarnaast worden alle verenigingen geïnformeerd over hoe zij kunnen aanhaken bij de actie. Heb je interesse om in het projectteam plaats te nemen? Neem dan contact op met Peter Krips via pkrips@badminton.nl

Outdoor Badminton Festivals 2019
Er is een toelichting gegeven over de 12 Outdoor Badminton Festivals die Badminton Nederland in 2019 organiseert ter promotie van het badminton in het algemeen. Een mooie kans voor de badmintonverenigingen in buurt van een dergelijk festival om mee te liften en leden te werven!
In de regio zal het festival plaatsvinden op 25 en 26 mei in Groningen.

Verenigingen die in de buurt van een festival gevestigd zijn worden tijdig benaderd met het verzoek om samen te werken in de organisatie. Voor leuke ideeën kun je ook zelf contact opnemen via festival@badminton.nl. Meer informatie is deze week te vinden op www.badmintonfestival.nl.

Gezamenlijk aanpak ledenverlies
Peter Krips licht het punt toe. Eind 2018 is er een uitstroomonderzoek uitgevoerd, waarbij 11% van de respondenten van dit onderzoek hebben aangegeven dat zij niet zijn gestopt met badminton en ook niet van vereniging zijn gewisseld. Dit bevestigt het beeld dat niet alle verenigingen alle leden aanmelden.

Tijdens de regiovergadering is aan de aanwezige verenigingen gevraagd hoe zij hier in staan. Wanneer een deel van de verenigingen niet alle leden aanmeldt, betekent dit namelijk hogere kosten voor de overige verenigingen. De conclusie uit de reacties van de verenigingen is dat verder onderzocht dient te worden hoe groot het percentage “grijze” leden daadwerkelijk is en dat er contact moet worden opgenomen met verenigingen die niet iedereen aanmelden. Aan de hand van de reacties op de andere regiovergaderingen zal besloten worden welke aanpak gekozen wordt.

Ledenwerving
Afgelopen jaar is het ledenaantal in de regio gekrompen met 8%. Reden genoeg om hier iets aan te doen. Op 7 februari hebben 7 verenigingen en een aantal leden van de werkorganisatie tijdens een bijeenkomst de mogelijke acties besproken ter intensivering van de jarenlange inzet op ledenwerving en behoud. Hierbij zijn ze vooral op zoek gegaan naar projecten die verenigingen uit de regio samen kunnen oppakken.

Er zijn veel mogelijke initiatieven besproken, waarvan een aantal op relatief korte termijn kunnen worden opgepakt en gelijk resultaat mee behaald kan worden. Op het gebied van ledenwerving is een voorstel gedaan om probeerbadminton.nu in de regio op te starten. Dit wervingsproject, wat zich vooral richt op volwassen recreanten heeft in de Achterhoek goede resultaten behaald.

Meerjarenbeleidsplan 2020+
In april wordt een enquête naar de verenigingen gestuurd met als doel ideeën/meningen van verenigingen te verzamelen tbv het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2020+ van Badminton Nederland.

Met vriendelijke groet,
Badminton Nederland

Peter Krips
Regiocoördinator Noord

Barbara Mura
Directeur